Tekijä(t):Ajanki, Tuula
*
Ohjaaja(t):Mölläri, Jorma
*
Aihe:Visiona menestys - Tornion kaupungin markkinointiviestintästrategia
*
Vuosiluku: 2006
*
Koulutusyksikkö: Liiketalous (Kemi)
*

Tiivistelmä: Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Tornion kaupungin markkinoinnin nykytilanne ja laatia markkinointiviestintästrategia pohjaksi kaupungin markkinoinnin kehittämiselle. Lisäksi kartoitin oppilaitosten halukkuutta markkinointiyhteistyöhön sekä selvitin julkis-yksityis-yhteistyön mahdollisuutta. Työn toimeksiantajana on Tornion kaupunki.

Tutkimus toteutettiin käyttäen sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Teoria muodostuu markkinointiin ja viestintään liittyvästä kirjallisuudesta sekä aikaisemmista Tornion kaupunkiin ja aiheeseen liittyvistä tutkimuksista. Empiria rakentuu 19 teemahaastattelun sekä kahden puhelinhaastattelun pohjalta. Haastateltaviksi valitsin markkinoinnista ja tiedottamisesta vastaavia henkilöitä Tornion kaupungin organisaatiosta sekä potentiaalisten ja jo olemassa olevien yhteistyökumppaneiden organisaatiosta. Osassa teemahaastattelun teemoja jatkoin kvalitatiivista analyysia kvantifiomalla aineiston tilastolliseen muotoon.

Tutkimuksesta ilmenee selkeä tarve vahvistaa markkinointi- ja viestintäosaamista Tornion kaupungin organisaatiossa. Nykyinen tiedottajajärjestelmä ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla ja tiedottajat kaipaavat sekä markkinoinnin että viestinnän koulutusta. Tutkimuksen perusteella Tornion kaupungilla on mahdollisuus markkinointiyhteistyöhön sekä oppilaitosyhteistyön että julkis-yksityis-yhteistyön merkeissä.

Markkinointiviestinnän kehittämisen avaimet ovat Tornion kaupungin päättäjien käsissä. Tämä edellyttää kuitenkin aktiivisen opiskelijakaupungin roolin omaksumista sekä panostusta markkinointiviestinnän kehittämiseen kaupungin organisaatiossa. Tornion kaupungin palveluyksiköt tekevät paljon erilaista markkinointiviestintää lakisääteisen tiedottamisen lisäksi. Päätoimisen tiedottajan palkkaaminen tai viestintäyksikön muodostaminen kehittyvässä kaupungissa on perusteltua.


Asiasanat: markkinointi, strategia, imago, markkinointiviestintä, strateginen suunnittelu

<< Takaisin