Tekijä(t):Vepsä, Sanja
*
*
Aihe:Kirjanpitorikokset
*
Vuosiluku: 2004
*
Koulutusyksikkö: Liiketalous ja tietojenkäsittely (Tornio)
*

Tiivistelmä: Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, mitä tarkoittaa kirjanpitorikos suomalaisessa yhteiskunnassa. Tavoitteena on myös selvittää kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuut ja velvollisuudet. Lähtökohtana on kirjanpitäjän ja tilintarkastajan rikosoikeudellinen vastuu. Edelleen työn tarkoitus on selvittää kansainvälisten tilinpäätösstandardien mahdolliset vaikutukset suomalaisille pörssiyhtiöille. IAS-standardit tulevat pakollisiksi pörssiyhtiöille vuodesta 2005 alkaen.

Työ on tehty pääosin suomalaista lähdemateriaalia käyttäen, joskin muutamaan ulkomaiseen tutkimukseen on viitattu. Teoreettisena viitekehyksenä on kirjanpitolain ja rikoslain pykälät kirjanpitorikkomuksesta ja kirjanpitorikoksesta. Työn empiirisessä osiossa on analysoitu muutamia Suomessa ilmenneitä kirjanpitorikostapauksia. Tapaukset ovat korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuja ja ne on valittu Finlexin haun perusteella.

Kirjanpitorikokset katsotaan kuuluvaksi talousrikoksiin ja elinkeinorikoksiin. Kirjanpitorikos on kriminalisoitu rikoslain kokonaisuudistuksen yhteydessä vuonna 1991. Uudistuksen jälkeen kirjanpitorikokset ovat olleet lievässä kasvussa, mutta korkeimman oikeuden tapauksissa tämä ei näy. Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuissa yksin kirjanpitorikoksesta syytettyjä oli vähän.

Vaikka rikoslaki sisältää hyvinkin tarkan tunnusmerkistökuvauksen kirjanpitorikoksesta, oli yllättävää huomata, että korkeimman oikeuden tapauksia analysoitaessa eri tuomioistuimet olivat päätyneet hyvinkin erilaisiin ratkaisuihin. Kirjallisuudessa on sivuutettu kirjanpitorikkomus lähes kokonaan, lukuun ottamatta kirjanpitolakia koskevissa teoksissa. Olisi ollut mielenkiintoista tietää miten rikkomus käytännössä ilmenee.

Asiasanat: kirjanpito, rikokset, vastuu

<< Takaisin